<iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WTXVH5G height="0" width="0" style="display:none; visibility: hidden"></iframe>

Der kan være mange grunde til at vælge økologi - f.eks. som et alternativ til udvidelse af en konventionel produktion, at flytte arbejdspladsen ud i det fri, at indgå i en samfundsmæssig tendens eller for at søge faglige udfordringer.

Økologisk produktion byder på masser af faglige udfordringer! Det er en driftsform, som er under konstant udvikling - og heri adskiller den sig fra konceptproduktion, hvor der kan sættes flueben, når de enkelte krav er opfyldt.

Omlægning til økologi kræver god forberedelse og tålmodighed.

På disse sider gives der en forenkelt introduktion til, hvordan det kan gribes an.

Det er vigtigt, at understrege, at materialet ikke kan stå alene. En omlægningsplan er altid individuel og skal udarbejdes i samråd med erfarne rådgivere.

Omtale af regler baseret på Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion (januar 2014), NaturErhvervstyrelsen. Det er helt nødvendigt, at man læser vejledningen, inden beslutningen om omlægning tages.

Reglerne udgør EU økologiregler og er dermed også Danmarks nationale regler.

Derudover har Friland A/S og Dyrenes Beskyttelse, i samarbejde, formuleret nogle få tillægsregler, som skal overholdes af leverandørene. Disse er omtalt særskilt.

Det er meget vigtigt hele tiden også at være ajour med almindelig gældende dansk lovgivning, indenfor f.eks. miljø, dyrevelfærd, veterinære regler (herunder medicin håndtering og behandling) samt generel foderstoflovgivning. Disse regler/love er ikke omtalt her.

Autorisation

En økologisk bedrift skal være autoriseret. Der kan søges om autorisation hele året. Søges der om omlægningstilskud følger det "Enkeltbetalingsansøgningen", som er løbet af i april.

Omlægning

Reglerne lægger op til, at hele bedriften omlægges over 4 år begyndende med markerne og derefter husdyrholdet. Der skelnes altså mellem de første 4 år og de efterfølgende. Omlægningstiden for marker er afhængig af afgrødetype: For græsarealer, der benyttes til grise, er omlægningstiden normalt 12 måneder og for korn (enårige afgrøder) er den 2 år.

Omlægningstiden for grise er 6 måneder. Omlægges et sohold f.eks. den 1. august skal alle regler overholdes fra denne dato. Grise født efter den 1. august er økologiske, mens soen først kan slagtes som økologisk udsætter-so efter d 1. februar det efterfølgende år. Det samme gælder indkøbte konventionelle avlsdyr, der senere kasseres som avlsdyr. Det er ikke muligt, at indkøbe konventionelle smågrise, omlægge til økologi og så slagte dem som økologiske.

Vær opmærksom på, at på disse sider skelnes skarpt mellem følgende:

  • Omlægning af konventionelt sohold indenfor 4. kalenderår
  • Etablering af økologisk sohold indenfor 4. kalenderår
  • Etablering efter 4. kalenderår

Normalt er adgang til økologiske græsningsarealer eller foderafgrøder et naturligt trin forud for omlægning af dyr. Derfor er nærværende materiale bygget op, så omlægningen af jorden omtales først og dernæst griseproduktionen. Hvert kapitel indledes med en kort tekst om regler indenfor emnet. I de lidt komplicerede situationer er teksten suppleret med pilediagram og evt. tidslinje, som illustration af de enkelte trin i omlægningen. De er kun eksempler og individuelle varianter kan være aktuelle.

I Vejledning om økologisk jordproduktion (januar 2014), er der beskrevet en omlægningsmodel, der hedder "Samtidig omlægning" (Afsnit 12.5). Da den kun yderst sjældent har været anvendt i forbindelse med griseproduktion, er den ikke omtalt her.

Andre faktorer end økologiregler 

Økologiregler gør det ikke alene. En række andre faktorer har stor indflydelse på om omlægning er en god idé.

Disse er:

  1. Sikkerhed for levering/afsætningLevering/afsætning af smågrise/slagtegrise og levering af foderVær opmærksom på at kredsen af samhandelspartnere er meget lille
  2. Miljøtilladelse - også til ny driftsformDer findes en "Anmeldeordning" for økologisk produktion. Den er temmelig restrektiv, men undersøg nøje, om den kan hjælpe i den enkelte situation
  3. Eksisterende staldanlæg får stærkt nedsat produktionskapacitet p.g.a større arealkrav/dyrFå grundigt beregnet om renovering/tilpasning af ældre bygninger er rentabel i forhold til nybyggeri
  4. Udendørs sohold er en disciplin p lige fod med alle andre krævende jobsYdmyghed overfor opgaven er nødvendig! Har man ikke erfaringen, må den oparbejdes via praktikhold hos igangværende producenterLet, tør og veldrænet jord er mest velegnet til udendørs sohold
  5. Likviditet
  6. Finansiering

Omlægningstjek

Vil du vide mere om mulighederne for økologi på din bedrift?

De lokale DLBR rådgivningskontorer og Økologisk Landsforening tilbyder såkaldte omlægningstjek, som et tilbud, hvor der stilles 10 timers gratis rådgivning til rådighed. Det er besøg, hvor en økologisk planteavlskonsulent (som typisk er dem, der udfærdiger en autorisationsansøgning) samt endnu en økologisk fagkonsulent deltager. Besøgets formål er at give en hurtig briefing på vilkårene og konsekvenserne af en omlægning af bedriften, men omfatter f.eks. ikke økonomiberegninger, budgetlægning, miljø-/byggetilladelser.

Kontakt dit lokale DLBR rådgivningskontor eller Økologisk Landsforening med henblik på at få et omlægningstjek.